Työskentelytyyli

Mindfindrin työskentelytyylejä kuvaava malli koostuu 10 dimensiosta, jotka esitetään graafina ja taulukossa. Työskentelytyylien avulla on mahdollista arvioida, missä määrin vastaajan työskentelytyyli sopii yhteen eri tehtävien vaatimusten kanssa.

Työskentelytyyli rakentuu persoonallisuuden, kompetenssien ja mieltymysten pohjalle, mutta se kuvaa henkilön työkäyttäytymistä konkreettisemmin.

Työskentelytyylit tulevat käytännössä esiin esimerkiksi seuraavasti:

Mukautuminen ja joustavuus tarkoittaa, että henkilö kykenee joustavasti mukauttamaan toimintansa erilaisten tilanteiden vaatimuksiin ja hyväksyy yllättävätkin muutokset suunniteltujen toimintojen toteuttamisessa ilman, että muutokset vaikuttavat kielteisesti suorituksiin.

Innovatiivisuus ja luovuus tulee esiin henkilön kyvyssä löytää tuoreita näkökulmia ongelmatilanteissa ja käytäntöön soveltuvien ideoiden tuottamisena. Innovatiiviset henkilöt luovat taidetta, keksivät uusia toimintatapoja tai liiketoimintaideoita, tuotteita ja palveluita.

Analyyttisyys ja kriittinen ajattelu tarkoittaa muun muassa kykyä tulkita käytännöllisesti numeerista ja tilastollista dataa, rationaalisena argumentointina ja taitona analysoida abstrakteja ongelmia.

Resilienssi ja stressinhallinta viittaa kykyyn toimia hyvin aikapaineessa ja kuormittavissa tilanteissa sekä palautumisena tällaisista tilanteista. Resilientit henkilöt suhtautuvat myönteisesti erilaisiin haasteisiin.

Emotionaalinen kompetenssi tulee esiin taitona mukauttaa oma toiminta emotionaalisesti vaativien tilanteiden mukaiseksi. Emotionaalisesti taitavat ihmiset osoittavat aktiivisesti ymmärrystä ja myötätuntoa vaikeissa tilanteissa oleville ihmisille.

Aloitteelliset ja yritteliäät ihmiset esittävät uusia ideoita ja suunnitelmia muiden pohdittavaksi, käynnistävät erilaisia hankkeita ja käyttävät aikaansa ja resurssejaan edistääkseen meneillään olevia tehtäviä.

Vuorovaikutustaidot näkyvät esimerkiksi kykynä toimia vaikeissakin vuorovaikutustilanteissa sovittelevasti. Vuorovaikutustaitoiset ihmiset saavat muut viihtymään ja he pystyvät luomaan toimivan keskusteluyhteyden hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

Vaikuttaminen ja suostuttelukyvyt liittyvät erilaisiin johtamistehtäviin ja päätöksentekoon. Myös ympäristö näkee vaikuttamiskykyiset henkilöt usein roolimalleina ja luontaisina johtajina, jotka vaikuttavat muiden tekemiin ratkaisuihin.

Luotettavuus ja tunnollisuus tarkoittaa esimerkiksi, että henkilö toimii odotusten ja sopimusten mukaisesti, toteuttaa luotettavasti sovitut tehtävät ajallaan ja käsittelee luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti.

Täsmällisyys ja tarkkuus näkyy käytännössä henkilön toiminta- ja työympäristön järjestyksenä sekä täsmällisyytenä ja tarkkuutena työtehtävissä. Täsmälliset henkilöt viimeistelevät työnsä pieniä yksityiskohtia myöten.