1. Yleiset käyttöehdot

1.1 Mindfindr Oy ("Mindfindr") myöntää asiakkaalleen ("Asiakas") rajoitetun käyttöoikeuden ja pääsyn Mindfindr–palveluun näiden sopimusehtojen (ilmaisversio ja maksulliset versiot) sekä mahdollisten osapuolten välisen erillisen sopimuksen mukaisesti (maksulliset versiot). Asiakas sitoutuu käyttäessään Mindfindr-palvelua ja siihen sisältyviä www-sivuja sekä muuta aineistoa noudattamaan ehdoitta näitä Mindfindr-palvelun Yleisiä käyttöehtoja.

1.2 Mindfindr-palvelu on tarkoitettu Asiakkaan osoittamien käyttäjien ("Käyttäjä") hallinnoitavaksi. Asiakas vastaa aina itse oman Mindfindr-tilinsä käytöstä.

1.3 Mindfindr–palvelun tai sen yksittäisten osa-alueiden tai näihin liitettävien Mindfindrin markkinoimien tuotteiden jälleenmyyminen tai vastikkeeton jakelu sellaisenaan tai yhdistettynä muuhun sovellukseen tai palveluun on kielletty, mikäli tällaisen käytön yksinomaisena tai osittaisena tarkoituksena on Mindfindrin tuotteiden tai tekijänoikeuksien hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa ilman Mindfindrin etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

2. Sisältö ja immateriaalioikeudet

2.1 Kaikki Mindfindr-palveluun tai sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet ("Mindfindr-aineisto") kuuluvat yksinomaan Mindfindrille tai sen mahdollisille lisenssinantajille ("Mindfindr-aineisto"). Asiakkaan Mindfindr-palveluun itse syöttämään aineistoon kohdistuvat immateriaalikoikeudet kuuluvat kuitenkin Asiakkaalle. Mindfindr saa kuitenkin oikeuden hyödyntää tällaista aineistoa tutkimus- ja kehitystarkoituksessa paljastamatta Asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

2.2 Asiakkaalla on näiden Yleisten ehtojen mukainen rajoitettu oikeus käyttää ja hyödyntää Mindfindria haluamiinsa tarkoituksiin ja noudattaen näitä Yleisiä käyttöehtoja sekä erikseen Asiakkaan kanssa sovittua.

2.3 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole ilman Mindfindrin kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Mindfindria, sen osaa tai Mindfindr-aineistoa muulla tavoin kuin mitä jäljempänä on nimenomaisesti todettu.

2.4 Käyttäjällä on Asiakkaalle ja Käyttäjälle näissä ehdoissa annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeus hyödyntää Mindfindr-palvelua.

2.5 Mindfindr-palvelu voi sisältää mainoksia ja linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Mindfindr ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista millään tavoin.

3. Mindfindrin käyttäminen

3.1 Asiakas sitoutuu käyttämään Mindfindria ainoastaan yleisesti hyväksyttyihin ja laillisiin tarkoituksiin sekä loukkaamatta kolmansien osapuolten oikeuksia. Mahdollisten väärinkäytösten osalta vastuu asiasta kuuluu yksinomaan Asiakkaalle.

3.2 Mindfindr:lla on vapaan harkintansa mukaan oikeus estää tai poistaa Asiakkaan oikeus palvelun käyttöön ilman että Asiakas voi tämän johdosta esittää Mindfindrille vaatimuksia. Mindfindr voi käyttää tätä oikeutta harkintansa mukaan ja vilpittömässä mielessä esimerkiksi tilanteissa, joissa Asiakkaan käytöstä on aiheutunut tai mahdollisesti aiheutuu oikeudetonta haittaa tai vahinkoa Mindfindrille, sen toiminnalle tai kolmansille tahoille.

3.3 Asiakas voi avata kulloinkin tarvitsemansa määrän käyttöoikeuksia Mindfindr-palveluun. Mindfindr antaa jokaiselle Käyttäjälle henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä kolmannelle. Asiakas ja Käyttäjä ovat vastuussa Käyttäjän käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Mindfindr-palvelun käytöstä eikä Mindfindr vastaa miltään osin mahdollisesti aiheutuvista vahingoista asiaan liittyen.

3.4 Mindfindr tuottaa palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Mindfindrilla on vapaasti ja ilman ajallisia rajoituksia oikeus muuttaa Mindfindr-palvelun saatavuutta tai käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettavia vaatimuksia.

3.5 Mindfindr tiedottaa palveluun liittyvistä mahdollisista merkittävistä muutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla palvelun verkkosivuilla tai muulla tavoin. Tiedottamisen tarkoituksena on mahdollistaa Mindfindr-palvelun käytön sujuva jatkaminen.

4 Takuut ja vastuunrajoitukset

4.1 Mindfindr-palvelua tuotetaan käyttäen alalla yleisesti noudatettavia ja tietoturvallisiksi kohtuudella tunnustettuja ratkaisuja. Mindfindr-palvelun käytön yhteydessä palvelimelle tallennettavista tiedoista otetaan varmuuskopiot päivittäin.

4.2 Mindfindr-palvelun ilmaiskäytön osalta Mindfindr Oy ei anna palvelulle mitään takuita. Palvelu tuotetaan sellaisena kuin se on, eikä Mindfindr Oy ei siten takaa Mindfindr-palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Ryhtyessään käyttämään Mindfindr-palvelua Asiakas hyväksyy sen sellaisena kuin se on ja sitoutuu olemaan esittämästä Mindfindria tai sen lisenssinantajia kohtaan mitään vaatimuksia Mindfindriin tai siihen liitännäisten palvelujen käytöstä aiheutuviin seikkoihin taikka Mindfindr–palvelun käytön keskeytymiseen tai palvelun tarjoamisen päättymiseen liittyen. Mindfindr ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille Mindfindrin käytöstä tai sen päättymisestä aiheutuneista vahingoista niiden luonteesta riippumatta.

4.3 Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Mindfindr Oy ei ole missään olosuhteissa vastuussa tietojen mahdollisista menetyksistä aiheutuvista vahingoista riippumatta siitä, mistä syystä tietojen menetys aiheutuu.

4.4 Mindfindr Oy:llä on oikeus keskeyttää Mindfindrin tarjoaminen, esimerkiksi teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka muut Mindfindrin vapaassa harkinnassa olevat seikat tätä puoltavat. Mindfindr Oy kuitenkin pyrkii parhaan kykynsä mukaan siihen, ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mindfindr Oy voi tiedottaa tällaisista keskeytyksistä etukäteen palvelun verkkosivuilla.

4.5 Mindfindr Oy ei anna mitään takuita tai vakuutuksia Mindfindrin toimivuudesta tai soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarpeisiin taikka yhteensopivuudesta Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien kanssa.

4.6 Asiakas vastaa Mindfindrin käyttämiseen tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas on tietoinen siitä, että ja internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Mindfindrin toimivuuteen puutteita ja tietoturvariskejä.

5 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Käyttöehtoihin ja Mindfindr-palvelun käyttöön liittyen sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

5.2 Käyttöehtojen tulkintaa tai sopimuksen täyttämistä koskevat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos riidan osapuolet eivät edellä todetulla tavalla pääse yksimielisyyteen, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Tampereen käräjäoikeus.

6 Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

6.1 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 11.11.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Mindfindr Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä Mindfindr-palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan, joka ei hyväksy mahdollisia käyttöehtojen myöhempiä muutoksia, tulee välittömästi lopettaa Mindfindr-palvelun käyttö.