Mindfindr tuottaa vastaajalle persoonallisuuden kuvauksen, joka perustuu tieteellisesti päteviksi osoitettujen persoonallisuusulottuvuuksien muodostamaan kokonaisuuteen. Vastaaja voi saada kaksi erilaista kuvausta, mikäli tulos asettuu kahden ratkaisun väliin. On hyvä huomata, että ulottuvuuksien muodostamat kombinaatiot ovat käyttäytymisen ymmärtämisen kannalta olennaisempia kuin yksittäiset ulottuvuudet.

Persoonallisuuden ulottuvuuksia voidaan luonnehtia seuraavasti.

Neljä persoonallisuuden ulottuvuutta kuvaavat henkilölle ominaista käyttäytymistä. Toisinaan tulos asettuu yhden tai useamman ominaisuuden osalta dimension keskelle. Näiden henkilöiden toimintatavassa kyseisten dimensioiden eri puolet painottuvat eri tavoin riippuen toimintaympäristöstä ja tilanteesta.

Kun tarkastellaan edellä kuvattujen ulottuvuuksien muodostamia kombinaatioita, saadaan käyttäytymisen kokonaisuutta kuvaavia psykologisia tyyppikuvauksia. Psykologiatieteeseen, kuten yleensä tieteeseen, kuuluu tutkittujen ilmiöiden luokittelu pyrittäessä tuottamaan yleisempää tietoa. Onkin hyvä huomata, että vastaajat ovat yleisten persoonallisuuskuvausten ohella yksilöinä paljon muutakin. Mindfindrissa työskentelytyylit, tiimiroolit ja johtajuuspotentiaalin kuvaukset täydentävät vastaajan saamaa kokonaiskäsitystä itsestään.


Persoonallisuus, yhteiskunnan funktiot ja työelämä

Mindfindr-raportit palvelevat yksilöä muun muassa urasuunnittelun tukena ja tämän pyrkiessä vahvistamaan itsetuntemustaan. Laajemmin tarkastellen raportit palvelevat työelämän ja organisaatioiden kehittämisen, rekrytoinnin ja valmennuksen tiedontarpeita.

Talouden ja yhteiskunnan prosessien ja instituutioiden ylläpitäminen edellyttää konkreettisten tehtävien ja roolien hoitamista. Erilaiset persoonalliset voimavarat lisäävät todennäköisyyttä, että yhteiskunnan eri funktioita ylläpitämään - mutta myös muuttamaan ja kehittämään - hakeutuu pelkästään henkilöiden persoonallisuuteen pohjaavan suhteellisen edun vuoksi tietynlaisia persoonallisuuksia. Persoonallisuustyyppejä voidaankin luonnehtia työelämän, yhteisöllisen osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmista. Seuraavassa esitetty luokittelu ei tarkoita, että kaikki tietyn persoonallisuustyypin saavat henkilöt toimisivat juuri kyseisillä sektoreilla tai kuvatuissa yhteisöllisissä rooleissa.Persoonallisuustyypit


Vakauttajat ovat realistisia ja käytännöllisiä. Usein tähän ryhmään asettuvat henkilöt toimivat vastuu- ja johtamistehtävissä ja varsin usein yhteiskunnan jatkuvuuteen, vakauteen ja turvallisuuteen liittyvillä aloilla.Uudistajat ovat persoonallisuudeltaan idealistisia ja luovia. Uudistajat toimivat tilastollisesti yliedustetusti taiteisiin, kasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvillä aloilla.

Innostava käynnistäjä

Monipuolisesti lahjakas, energinen sosiaalisesti oivaltaja uudistaja. Käynnistää hankkeita, innostaa muita ja luontaisena verkottujana saa usein mukaan kumppanit käytännön toteuttajiksi.

Itsenäinen taiteilija

Usein hiljainen mutta emotionaalisesti lämmin ja oivaltava, luova henkilö, joka tavallisesti viihtyy voidessaan toiminnallaan palvella ja edistää sosiaalista hyvää ja esteettisesti kaunista.

Diplomaattinen mahdollistaja

Ihmisiin suuntautunut henkevä organisoija, joka usein kykenee edistämään yksilöiden hyvinvointia ja ohjaamaan suurtenkin yleisöjen toimintaa hyödyntäen arvopohjaista energiaa.

Sitoutuva visionääri

Sosiaalisesti hiljainen, emotionaalisesti lämmin innovatiivinen henkilö, joka usein kokee merkitykselliseksi muiden hyvinvoinnin edistämisen tai laajojen ongelmien ratkaisemisen.Kehittäjät ovat persoonallisuudeltaan rationaalisia ja tavallisesti varsin optimistisia ja rohkeita muutoksentekijöitä. He toimivat usein talouden, tekniikan ja tutkimuksen alueilla sekä erilaisissa innovaatio- ja kehitystehtävissä.

Yritteliäs innovoija

Nopea ja oivaltava ulospäin suuntautunut rohkea kehittäjä, joka hahmottaa kokonaisuuksia uusin tavoin, tuottaen innovaatioita ja usein kyeten verkottumaan niiden realisoimiseksi.

Määrätietoinen systeeminrakentaja

Sosiaalisesti suhteellisen hiljainen, itsenäinen vahva näkijä, joka usein varsin määrätietoisesti luo strategioita innovaatioiden toteuttamiseksi tai laajojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Päättäväinen strategi

Sosiaalisesti rohkea itsevarma kokonaisuuksien hahmottaja ja uudistaja. Muutosjohtaja, joka mielellään vastaa laajojen hankkeiden toteutuksesta, vaatien itseltään ja muilta paljon.

Itsenäinen systeeminrakentaja

Itsenäisessä työssä viihtyvä käsitteellisten ongelmien ratkoja. Syventyy teoreettisiin ongelmiin, mutta saattaa joustavuudestaan huolimatta vierastaa käytännön rutiinien loppuun viemistä.Toteuttajat ovat persoonallisuudeltaan käytännöllisiä ja mukautuvia. Usein he viihtyvät yhteiskunnan eri sektoreilla palvelu-, tuotanto- ja hoitotehtävissä.

Myötätuntoinen auttaja

Sosiaalisesti usein varsin hiljainen, emotionaalisesti herkkä havainnoiva henkilö, joka haluaa käytännössä auttaa ja palvella muita. Toisinaan jättää omat tarpeensa ja etunsa huomiotta.

Itsenäinen ongelmanratkaisija

Teknisten ongelmien ratkomisessa loistava, toiminnassaan joustava henkilö, joka viihtyy käytännöllisiä haasteita tarjoavassa, itsenäisessä tehtävässä muuttuvassa ympäristössä.

Käytännöllinen ongelmanratkaisija

Sosiaalisesti rohkea, toiminnassaan tehokas, jopa suoraviivainen tilanteen vaatimuksiin joustavasti mukautuva tekijä, joka viihtyy dynaamisessa ympäristössä ja käytännön tiimityössä.

Käytännöllinen viihdyttäjä

Avoin ja puhelias, emotionaalisesti lämmin henkilö, joka haluaa viihdyttää ja auttaa muita käytännöllisellä tavalla. Joustavana henkilönä saattaa kokea toistuvan rutiinityön kielteiseksi.