Kompetenssi-termillä on useita, osin limittyviä merkityksiä. Hyvin yleisellä tasolla se tarkoittaa kykyä tehdä jotakin hyvin. Hierarkkisesti kompetensseja voidaan eritellä alkaen hyvin yleisistä valmiuksista ja edeten aivan konkreettiseen osaamiseen, esimerkiksi tietotekniikan alueella (yleiset käyttötaidot … koodaaminen) tai metallityössä (perustaidot… erikoishitsaaminen). Analyyttisesti voidaan erottaa käytännön osaamisen tasoiset kompetenssit, siis taidot, tiedollisia tai teoreettisia valmiuksia kuvaavista kompetensseista.

Mindfindrissa kompetenssit tarkoittavat henkilön luontaisiin taipumuksiin perustuvia taitoja, kykyjä ja valmiuksia, joita voi hyödyntää erilaisissa tehtävissä. Tavallisesti henkilö on myös tietoinen keskeisistä vahvuuksistaan, on motivoitunut ja kokee mielekkääksi mahdollisuuden hyödyntää ja edelleen kehittää näitä vahvuuksiaan myös ammatillisesti. Kompetensseihin sisältyvän kykykomponentin tasoa on usein mahdollista mitata psykologiassa tavallisesti käytettyjen testien avulla. Näin on erityisesti loogis-matemaattisen, kielellisen ja tilallisen hahmottamisen kompetenssin kohdalla.

Mindfindrin kompetenssimalli kuvaa henkilön kompetenssien suhteellisia vahvuuksia. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi taulukoissa ja graafeissa eri kompetenssien suhteellisia vahvuuksia on kuvattu myös prosenttiosuuksina. Kymmenen kompetenssin summa on siten 100%. Henkilö voi itse havainnollisesti todeta omat suhteelliset vahvuutensa seuraavasti: yli 10%:n vahvuuden asettuvat kompetenssit ovat henkilön suhteellisia vahvuuksia ja alle 10%:n jäävät kompetenssit ovat mahdollisesti kehitettäviä alueita, mikäli ne liittyvät henkilön ammatillisiin tavoitteisiin.

Kompetenssien vahvuuden sanallinen kuvaus asettaa kompetenssit laajan vertailuaineiston kehykseen. Kun jokin kompetenssi on vastaajalla “Vahva” tai “Erittäin vahva”, tämä tarkoittaa, että nämä ovat tilastollisesti tarkastellen keskimääräistä vahvempia, ja että vastaaja voi halutessaan hyödyntää erityisesti näitä suhteellisia vahvuuksiaan työmarkkinoilla.

Mindfindrin kompetenssimalli käsittää seuraavat kompetenssit:

Loogis-matemaattinen kyvykkyys kuvaa henkilön yleistä päättelykykyä, valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia ja yleisemmin kykyä tehdä tehokkaasti loogisia johtopäätöksiä.

Kielellinen kyvykkyys tarkoittaa sanasujuvuutta, kirjallisen tuottamisen suhteellista helppoutta, kielitaitoa ja kiinnostusta kielten oppimiseen.

Tilasuhteiden hallinta tarkoittaa kykyä ymmärtää ja ratkoa 3D-ongelmia, käytännön suunnistustaitoa ja hahmotuskykyä.

Sosiaalinen kyvykkyys viittaa vuorovaikutusvalmiuksiin, sosiaalisiin taitoihin ja yleensä ihmisiin suuntautumiseen.

Emotionaalinen kyvykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää ja hyödyntää omia ja muiden tunteita sekä valmiuksia tulkita kehonkieltä ja hyödyntää ei-kielellistä viestintää vuorovaikutuksessa.

Kehon hallinta tarkoittaa fyysistä vahvuutta, kestävyyttä ja valmiuksia kestää ruumiillista rasitusta fyysisesti kuormittavassa työssä.

Kätevyys on kädentaitoja, tarkkuutta, luontevaa silmän ja käden yhteistoimintaa, käytännön näppäryyttä ja kätevyyttä.

Intuitiivinen kyvykkyys on innovatiivisuutta, myös teknistä luovuutta, kykyä hahmottaa "iso kuva" ja löytää oivallisia ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Esteettinen kyvykkyys tarkoittaa taiteellista silmää, esteettistä luovuutta sekä kykyä käytännössä toteuttaa itseänsä näillä alueilla.

Musiikillinen kyvykkyys tarkoittaa erityislahjakkuutta laulamisen, soittamisen tai säveltämisen alueilla.